logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
  4 กรกฎาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  2 มิถุนายน 2565
 • งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
  6 พฤษภาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
  4 เมษายน 2565
 • งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  2 มีนาคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
  2 กุมภาพันธ์ 2565
 • งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
  5 มกราคม 2565
 • งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  2 ธันวาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
  25 พฤศจิกายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
  1 ตุลาคม 2564
 • การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564
  1 ตุลาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
  10 กันยายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  3 สิงหาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
  2 กรกฎาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  2 มิถุนายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
  3 พฤษภาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
  2 เมษายน 2564
 • งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  9 มีนาคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
  4 กุมภาพันธ์ 2564
 • งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
  5 มกราคม 2564
 • งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
  4 ธันวาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
  16 พฤศจิกายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
  5 ตุลาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563
  2 กันยายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563
  2 สิงหาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
  8 กรกฎาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  2 มิถุนายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
  5 พฤษภาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
  7 เมษายน 2563
 • งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  5 มีนาคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
  13 กุมภาพันธ์ 2563
 • งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
  1 มกราคม 2563
 • งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  1 ธันวาคม 2562
 • งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
  1 พฤศจิกายน 2562
หมวดหมู่เอกสาร