logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบส่งคืน-รับมอบที่ราชพัสดุ (ทบ.6)
  23 กุมภาพันธ์ 2566
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  21 เมษายน 2563
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๔)
  17 พฤศจิกายน 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ แบบ ทร.05
  30 กันยายน 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แบบ ทร.04
  30 กันยายน 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (ที่ดิน) แบบ ทร.03
  30 กันยายน 2558
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (รื้อถอน) แบบ ทบ.3
  30 กันยายน 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (จำหน่าย) แบบ ทบ.2
  30 กันยายน 2558
 • แบบคำขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอนำสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุไปทำสัญญาผูกพันเงินกู้ จป.04
  3 มีนาคม 2558
 • หนังสือสละสิทธิการขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • หนังสือสละสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2558
 • แบบคำขเช่าที่ราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม จป.3903
  3 มีนาคม 2558
 • แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ จป.3902
  3 มีนาคม 2558
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ จป.3901 2
  3 มีนาคม 2558
 • เงื่อนไขการโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย และขายหรือให้กรรมสิทธิบ้าน จป.3901 1
  3 มีนาคม 2558
 • แบบคำขอโอนและขอรับโอนสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุ จป. 3901
  3 มีนาคม 2558
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส
  4 มีนาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร