logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  25 กันยายน 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนกันยายน 2561
  25 กันยายน 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2561
  24 สิงหาคม 2561
 • สอนใช้แอฟ Echo English
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ฯ พ.ศ.2560
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1)
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  24 สิงหาคม 2561
 • บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร
  25 กรกฎาคม 2561
 • รีวิว แอพ Echo English แอพเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ลุงตู่แนะนำ
  25 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของสถานศึกษา พ.ศ. 2560
  25 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของสถานศึกษา พ.ศ. 2559
  25 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2561
  25 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนมิถุนายน 2561
  25 มิถุนายน 2561
 • ECHO ENGLISH
  25 มิถุนายน 2561
 • ช่องทางการให้บริการตรวจสอบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
  25 มิถุนายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
  25 มิถุนายน 2561
 • หนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
  25 มิถุนายน 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557
  24 พฤษภาคม 2561
 • พระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ.2491
  24 พฤษภาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนพฤษภาคม 2561
  24 พฤษภาคม 2561
 • ECHO ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุด
  24 พฤษภาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนเมษายน 2561
  30 เมษายน 2561
 • มาเรียนภาษาอังกฤษ กับ Echo English กันเถอะ
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 1)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปี 2560
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
  26 เมษายน 2561
 • ช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
  26 มีนาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนมกราคม 2561
  23 มีนาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
  23 มีนาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนมีนาคม 2561
  23 มีนาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
  23 มีนาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดธนาคารผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยื
  23 มีนาคม 2561
 • Echo English เรียนภาษาอังกฤษฟรี
  23 มีนาคม 2561
 • การใช้งาน แอปพลิเคชัน echo english
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2560
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ.2542
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
  23 มีนาคม 2561