logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 1)
  24 สิงหาคม 2561
 • บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงาน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามข้อ 5 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร
  25 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
  25 มิถุนายน 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดี พ.ศ. 2557
  24 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปี 2560
  26 เมษายน 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ.2542
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุน พ.ศ. 2560
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560
  23 มีนาคม 2561
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
  22 ธันวาคม 2560
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
  22 ธันวาคม 2560
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546
  22 ธันวาคม 2560
 • ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชำระเงินกู้ยืม พ.ศ.2542
  22 ธันวาคม 2560
 • พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
  22 ธันวาคม 2560
 • พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ฯ พ.ศ.2560
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
  24 สิงหาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของสถานศึกษา พ.ศ. 2559
  25 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ของสถานศึกษา พ.ศ. 2560
  25 กรกฎาคม 2561
 • หนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา
  25 มิถุนายน 2561
 • พระราชบัญญัติคงคลัง พ.ศ.2491
  24 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 2)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การมอบอำนาจการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืน (ฉบับที่ 1)
  26 เมษายน 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดธนาคารผู้ทำหน้าที่บริหารและจัดการเงินให้กู้ยื
  23 มีนาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง การกำหนดหน้าที่ของผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
  23 มีนาคม 2561
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พ.ศ. 2559
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พ.ศ.2557
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พ.ศ.2556
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พ.ศ.2555
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา เรื่อง วิธีการและระยะเวลาการชำระคืนทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พ.ศ.2554
  22 ธันวาคม 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ.2549 (ฉบับ update ล่าสุด)
  22 ธันวาคม 2560
 • สอนใช้แอฟ Echo English
  24 สิงหาคม 2561
 • รีวิว แอพ Echo English แอพเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่ลุงตู่แนะนำ
  25 กรกฎาคม 2561
 • ECHO ENGLISH
  25 มิถุนายน 2561
 • ECHO ENGLISH เรียนภาษาอังกฤษด้วยแอปพลิเคชั่นที่ดีที่สุด
  24 พฤษภาคม 2561
 • มาเรียนภาษาอังกฤษ กับ Echo English กันเถอะ
  26 เมษายน 2561