logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • การใช้งาน แอปพลิเคชัน echo english
  23 มีนาคม 2561
 • Echo English เรียนภาษาอังกฤษฟรี
  23 มีนาคม 2561
 • การติดตั้งและการเข้าใช้งานครั้งแรก
  22 ธันวาคม 2560
 • Dowload software Echo English
  22 ธันวาคม 2560
 • ขั้นตอนการติดตั้งแอปพลิเคชั่น Echo English
  22 ธันวาคม 2560
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนกันยายน 2561
  25 กันยายน 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนสิงหาคม 2561
  24 สิงหาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2561
  25 กรกฎาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนมิถุนายน 2561
  25 มิถุนายน 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนพฤษภาคม 2561
  24 พฤษภาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนเมษายน 2561
  30 เมษายน 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนมีนาคม 2561
  23 มีนาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
  23 มีนาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนมกราคม 2561
  23 มีนาคม 2561
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนธันวาคม 2560
  25 ธันวาคม 2560
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนพฤศจิกายน 2560
  30 พฤศจิกายน 2560
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการเงินการคลังและด้านเศรษฐกิจ เดือนตุลาคม 2560
  31 ตุลาคม 2560
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
  25 กันยายน 2561
 • ช่องทางการให้บริการตรวจสอบราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์
  25 มิถุนายน 2561
 • ช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment)
  26 มีนาคม 2561
 • การเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ
  18 ธันวาคม 2560
 • การเปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 20 บาท จำนวน 10 วาระ
  18 ธันวาคม 2560