logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 26 กันยายน 2559
  26 กันยายน 2559
 • รายงานการประชุม
  6 มิถุนายน 2559
 • คุณสมบัติผผู้ได้รับสิทธิ์
  6 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1448/2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  23 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)
  13 พฤษภาคม 2559