logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ภารกิจ/พันธกิจ/วิสัยทัศน์

ภารกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

  1. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501

  2. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามฝ่าย

ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ 

ดำเนินการปกครองดูแล บำรุงรักษาใช้ จัดประโยชน์ และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

ส่วนจัดการฐานข้อมูล 

จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย ,เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ , อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ , เป็นผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐ ตามกฎหมายเวนคืน หรือกฎหมายอื่น , การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า , ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์ , การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม , จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน , ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน , พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯพ.ศ. 2538 ,จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ ,จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ , ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ , ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ ,ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก ,ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ ,ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ , ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ , ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ , ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลก เปลี่ยน ให้ , ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ , ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ และได้มาตรฐานสากล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านการเงินและบัญชี

ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน , ดำเนินการ เบิก-จ่าย เงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง , ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ , ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง , ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ที่ราชพัสดุ , ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี , เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท , จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่า ต้องชำระให้กับทางราชการ , ควบคุมดูแล โครงการ "เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี ภายในสำนักงาน, การประหยัดพลังงาน และกิจกรรม 5 ส

ด้านงานพัสดุและบันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ , ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด ,พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร , ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร , ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ , ดำเนินการเบิก จ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ , ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ

พันธกิจสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา

  1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ในเขตจังหวัดพะเยาให้อยู่ในสภาพที่ เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์

  2. พัฒนาที่ราชพัสดุในเขตจังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้

  3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่เขตจังหวัดพะเยาและได้มาตรฐานสากล

  4. จำหน่ายเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกในวาระสำคัญต่างๆ ตามที่ กรมธนารักษ์มอบหมาย

 
วิสัยทัศน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
 
" บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบที่ทันสมัยบริการด้วยหัวใจ "
1 กันยายน 2556 | จำนวนเข้าชม 2348 ครั้ง