logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาดำเนินการจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กรมประมง กองทุนหมู่บ้าน และหน่วยงานภาคี ได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (กาดโบราณยามแลง) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ท่านพินิจ แก้วจิตคงทอง เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ อาหารประจำท้องถิ่น มีการแข่งขันรำวงย้อนยุคและประกวดร้องเพลงพร้อมทั้งได้มีการจัดประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

25 ธันวาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • การประชุมเพื่อหารือและบูรณาการการจัดกิจกรรมในโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม...
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดการประชุมเพื่อหารือและ...
  4 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2...
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีราคาป...
  ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอ...
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง