logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2

ัวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแม่ใจ อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง ตามโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 6) พร้อมทั้งจัดตลาด ณ กาดโบราณยามแลง ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พย.7 (บางส่วน) ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเย

อัลบั้มภาพ

21 สิงหาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาดำเนินการจัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในท...
  25 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • การประชุมเพื่อหารือและบูรณาการการจัดกิจกรรมในโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุม...
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาได้จัดการประชุมเพื่อหารือและ...
  4 ธันวาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2...
  21 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง