logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ประกาศร่าง TOR

  • ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้นพร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์(e-bidding)
    12 กันยายน 2562
  • ร่างขอบเขตงาน(รูปแบบรายงานการก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
    9 สิงหาคม 2562