logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ผู้ชนะประกวดราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายในสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หลังใหม่(สธพ.พะเยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 เมษายน 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ล็อตเตอร์ (Plotter) ขนาด Ao ยี่ห้อ HP DESIIGNJET รุ่น T790 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 มกราคม 2564
 • ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาดสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษืพื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กันยายน 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายแผนที่มรดกทางวัฒธรรมของพื้นที่เมืองเก่า กำแพง-คูเมืองเมืองโบราณบ้านประตูชัย
  30 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2 กรกฎาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพชนิดขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 มีนาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อที่แบบมีล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 มีนาคม 2563
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานผ้าม่านพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงาน
  16 ตุลาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 ตุลาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 สิงหาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ลูกดัมเครื่องพิมพ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 (นายทัตดนัย สมเครือ)
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 (นายธงชัย ยอดยา)
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 (นายฐิตินันท์ ชื่นจิต)
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562 (นายภานุวัฒน์ ฟูเฟือง)
  26 มีนาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  7 กันยายน 2558